top of page

regulamin

Edukacja Naturalnie! Edycja 2022

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Edukacja Naturalnie! Edycja 2022  zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się w dniu 04 czerwca 2022 roku w Osowiczach.

 2. Organizatorem Konferencji jest Polski Instytut Przedszkoli Leśnych działający z ramienia Fundacji trzy czte ry! ul. Włókiennicza 9/6, 15-464 Białystok, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

 

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

 3. Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy na Konferencję dostępne są na stronie internetowej
  edukacjanaturalnie.com

 4. W Konferencji udział wziąć mogą jedynie osoby pełnoletnie. Młodzież od 15 do 18 roku życia może wziąć udział w konferencji jedynie pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. 

 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Opłaty

 1. Udział w Konferencji dla wszystkich uczestników jest odpłatny. 

 2. Koszt udziału jednej osoby wynosi wynosi 260 zł.

 3. Koszty dojazdu na miejsce wydarzenia czestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu wpłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty. Warunkiem jest zgłoszenie rezygnacji najpóźniej 30 dni przed datą Konferencji na adres konferencja@edukacjanaturalnie.com

 

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem dostępnym na stronie edukacja naturalnie.com.

 2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja.

 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika zostaną zwrócone w całości.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

§ 6 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno - technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja trzy czte ry!, ul. Włókiennicza 9/6, 15-464 Białystok.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję. 

bottom of page